Vui lòng cài đặt danh sách danh mục hiển thị thông tin khuyến mãi, giảm giá.

Miễn Phí Vận Chuyển
100%
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 00:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 100% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 00:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
100%
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 09:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 100% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 09:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
100%
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 12:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 100% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 12:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
100%
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 19:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 100% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 19:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
100%
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 21:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 100% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 21:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 00:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 15k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 00:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 09:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 15k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 09:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 12:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 15k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 12:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 19:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 15k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 19:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 21:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng freeship cho đơn hàng từ:
Điều kiện áp dụng
Mã vận chuyển giảm 15k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 21:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
Tất Cả Ngành Hàng
fahasa
Hiệu lực từ: 01/08/2022 00:00
Hạn sử dụng: 01/09/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 10k đơn hàng từ 150k. Coupon có hiệu lực từ 01/08/2022 00:00 - 01/09/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 01/08/2022 00:00
Hạn sử dụng: 01/09/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 20k đơn hàng từ 200k. Coupon có hiệu lực từ 01/08/2022 00:00 - 01/09/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 01/08/2022 00:00
Hạn sử dụng: 01/09/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 60k đơn hàng từ 500k. Coupon có hiệu lực từ 01/08/2022 00:00 - 01/09/2022 06:59:59 AM.
50%
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 21:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 50% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 21:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
88%
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 00:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 88% tối đa 20k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 00:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
88%
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 09:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 88% tối đa 20k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 09:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
88%
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 21:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 88% tối đa 20k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 21:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 00:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 46k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 00:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 09:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 46k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 09:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Mã bí mật xuất hiện lúc: 09/08/2022 21:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 46k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 21:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
50%
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 00:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 50% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 00:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
50%
fahasa
Hiệu lực từ: 09/08/2022 09:XX
Hạn sử dụng: 10/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 50% tối đa 30k. Coupon có hiệu lực từ 09/08/2022 09:XX - 10/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 04/08/2022 00:00
Hạn sử dụng: 13/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 30k. Coupon có hiệu lực từ 04/08/2022 00:00 - 13/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 04/08/2022 00:00
Hạn sử dụng: 13/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 30k. Coupon có hiệu lực từ 04/08/2022 00:00 - 13/08/2022 06:59:59 AM.
fahasa
Hiệu lực từ: 04/08/2022 00:00
Hạn sử dụng: 13/08/2022 06:59:59 AM
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Mã giảm giá 30k. Coupon có hiệu lực từ 04/08/2022 00:00 - 13/08/2022 06:59:59 AM.
© by PolyXGO

 

Fahasa

Hiện nay FAHASA là doanh nghiệp phát hành sách có quy mô và tầm hoạt động lớn nhất Việt Nam, Fahasa tập trung vào phục vụ bạn đọc tất cả các loại sách có mặt trên thị trường bao gồm sách quốc văn, ngoại văn và được phân chia theo cây danh mục rất chi tiết với hơn 7.000 phân loại sách.Với ưu thế vượt trội là đa dạng các thể loại, tiêu đề cùng mức giá cực kỳ cạnh tranh, FAHASA khẳng định là một trong Top 3 của những doanh nghiệp thương mại điện tử bậc nhất về sách ở Việt Nam.
10 năm trở lại đây, lĩnh vực phát hành sách được xem là niềm tự hào của toàn ngành xuất bản khi mà các con số thống kê luôn phản ảnh sự phát triển mạnh mẽ. Và cũng suốt hơn 10 năm qua, Công ty cổ phần Phát hành sách TPHCM (FAHASA) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi chiếm tỷ trọng doanh thu đến hơn phân nửa của toàn ngành xuất bản.